📧 kontakt@efekt-prawko.pl 📍 Burzyńskiego 10 Gdańsk-Zaspa ☎+48 513-099-410

Regulamin

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Roman Wolecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „OSK. "EFEKT" ROMAN WOLECKI” NIP 5831712697, REGON 220133937 z siedzibą w Gdańsku (80-464), przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10, dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłany numer telefonu bądź podany e-mail. Przeczytałem i akceptuję warunki przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Roman Wolecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „OSK. "EFEKT" ROMAN WOLECKI” NIP 5831712697, REGON 220133937 z siedzibą w Gdańsku (80-464), przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw, można skorzystać z poniższych danych kontaktowych.

Adres korespondencyjny: Gdańsk (80-464) , ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10 E-mail: kontakt@efekt-prawko.pl Telefon: 513-099-410

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu: a. udziału w kursie na prawo jazdy; b. weryfikacji możliwości odbycia kursu na podstawie wyrażonej zgody; c. rozliczenia kosztów kursu na podstawie przepisów podatkowych; d. dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; e. odpowiedzi na Pani/a pytania; f. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów; g. innym- wynikającym z zakresu prawidłowego wykonania usługi;

4. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

5. Dane niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy będą przetwarzane przez 5 lat po roku, w którym zakończyła się umowa. Dane przetwarzane do obrony i dochodzenia roszczeń będą przechowywane do czasu ich przedawnienia lub zaspokojenia. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania.

6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.

7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w kursie.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu